Polityka prywatności i warunki użytkowania

Podane warunki dotyczą przekazania danych osobowych przez interfejs internetowy mcl.cz, fotoknihy-mcl.cz, fotoknihy-mcl.sk lub lepsi-tisk.cz (zwany dalej „interfejsem internetowym”), który jest obsługiwany przez naszą firmę.

Computer MCL Brno, spol. s r.o., z siedzibą przy ulicy Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

REGON: 25578260,

NIP: CZ25578260,

Jest zarejestrowana w rejestrze handlowym, który jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Brnie, rozdział C, pozycja 35173

Adres do korespondencji: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice

Osoba kontaktowa w sprawie przetwarzania danych osobowych: Petr Berousek

Numer telefonu: +420 727 865 921 

E-mail: info@mcl.cz

 

Prosimy pamiętać, że podczas korzystania z interfejsu internetowego należy przestrzegać następujących zasad, które określają oraz precyzują warunki korzystania ze wszystkich funkcjonalnych elementów interfejsu internetowego.

Ochrona danych osobowych

Te zasady ochrony danych osobowych dotyczą nie tylko interfejsu internetowego, ale także jakichkolwiek innych sposobów przetwarzania danych osobowych, które zostały przekazane nam za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail, telefonu, czy osobistego spotkania.

Rejestrując się w systemie lub wypełniając zamówienie, Pan/Pani przekazuje nam swoje dane osobowe. Ponadto podczas korzystania z interfejsu internetowego dochodzi do przekazania innych danych, do których mamy dostęp. Każde z nich są przez nas przechowywane i przetwarzane. Wprowadzając dane osobowe lub korzystając z interfejsu internetowego, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych, które zostały określone poniżej. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat od momentu złożenia ostatniego zamówienia, przez okres trwania zainteresowania otrzymywaniem materiałów marketingowych lub do czasu przesłania braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Po upłynięciu okresu przechowywania danych osobowych, zostaną one usunięte.

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Z tego powodu podczas przetwarzania danych osobowych postępujemy zawsze zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności respektując ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

1.1.          Co to są dane osobiste i inne dane?

Pod pojęciem dane osobowe można rozumieć wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować określoną osobę. Dane osobowe swoim zakresem obejmują między innymi imię i nazwisko, zdjęcia, datę urodzenia, adres zamieszkania lub numer telefonu.

Pojęcie inne dane swoim zakresem obejmuje te, które można uzyskać w związku z korzystaniem z interfejsu internetowego. Z tego powodu należy do nich: adres IP, rodzaj przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczba dostępu do interfejsu internetowego, informacje uzyskane za pomocą plików cookie, jak również inne podobne informacje. Prosimy pamiętać, że możemy gromadzić inne dane bez względu na to, czy w interfejsie jest dokonywany zakup, czy też nie.

1.2.          Jak dane osobowe oraz inne dane są przez nas wykorzystywane? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Za pośrednictwem zarówno danych osobowych, jak innych danych umożliwiamy jak najłatwiejsze korzystanie z interfejsu internetowego oraz naszych usług. Z tego powodu Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane głównie do przetwarzania otrzymanych zamówień, dostawy zamówionych towarów oraz załatwienia wszystkich spraw z tym związanych.

Dane wykorzystujemy również do wsparcia użytkownika. Dane mogą być wykorzystywane do polepszenia standardów naszych usług, w tym do analizy zachowania użytkowników, którzy korzystają z interfejsu internetowego.

Dane mogą być również wykorzystywane zarówno do celów biznesowych, jak i marketingowych, tj. do prowadzenia bazy danych użytkowników korzystających z interfejsu internetowego oraz oferowania towarów i usług przez czas nieokreślony. PO WYSŁANIU zamówienia lub rejestracji w systemie bez złożenia zamówienia MAMY PRAWO DO WYSYŁANIA Panu/Pani informacji handlowych za pośrednictwem wszystkich kanałów elektronicznych.

Zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych oraz e-maili marketingowych można odwołać w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej - wysyłając do nas e-mail.

1.3.          Jak zarządzamy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Nasza firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.

Możemy powierzyć przetwarzanie zarówno danych osobowych, jak i innych danych stronie trzeciej, jako podmiotowi przetwarzającemu.

Dane osobowe oraz inne dane są gromadzone i przechowywane w pełnym zabezpieczeniu przed niewłaściwym wykorzystaniem z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia. Dostęp do Pana/Pani danych mają tylko osoby do tego upoważnione.

Dane osobowe, które są przez nas przetwarzanie są niezbędne do realizacji umowy czyli przetworzenia Pana/Pani zamówienia oraz dostawy zamówionego towaru. Do celów komunikacji biznesowej i marketingowej przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadnionym interesem naszej firmy jako administratora. Z tego powodu prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia analizy Pana/Pani zachowania na naszej stronie internetowej i pracę z plikami cookie.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, aby móc zrealizować cele zgodnie z art. 1.2 niniejszych warunków. Żaden kodeks nie obowiązuje Pana/Pani do podania danych osobowych. Niemniej jest ono obowiązkowe w celu przetwarzania zamówień oraz komunikacji biznesowej i marketingowej. Bez tej zgody nie jesteśmy w stanie przetworzyć Pana/Pani zamówienia oraz skomunikować się z klientami. W celu analizy zachowania w interfejsie internetowym i przechowywania plików cookie podanie danych jest dobrowolne.

1.4.          Komu są przekazywane Pana/Pani dane osobowe?

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych żadnej innej osobie, chyba że jest to konieczne. Wyjątkiem są zewnętrzni przewoźnicy i osoby, które są zaangażowane w dostawę towarów lub świadczenie usług (Poczta Czeska, Przesyłkownia, Geis). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane partnerom, którzy przesyłają zarówno wiadomości SMS, jak i newslettery, portalom rabatowym, operatorom czatów online, operatorom danych zapasowych, doradcom prawnym i ekonomicznym. Pana/Pani dane osobowe są przekazywane takim podmiotom w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do dostawy towarów lub świadczenia usług.

1.5.          Jakie są Pana/Pani prawa w związku z danymi osobowymi?

Pan/Pani ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do informacji o ich przetwarzaniu ( dotyczą one celu przetwarzania, informacje o źródłach tych danych oraz informacje o odbiorcy). Te informacje zostaną dostarczone na życzenie bez zbędnej zwłoki. 

Pan/Pani ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte na wyraźne Pana/Pani żądanie lub w momencie, w którym nie będą dla nas już potrzebne, szczególnie w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub w celu ich archiwizacji. Pan/Pani ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. nie przetwarzać ich w pełnym zakresie – na przykład gdy Pan/Pani zaprzeczy ich dokładności lub zażąda tylko ich częściowego usunięcia.

Pan/Pani ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego i przekazania ich innemu administratorowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Pana/Pani dane osobowe. W przypadku, gdy Pan/Pani nie jest zadowolona z wykonywania procedury, ma Pan/Pani prawo do skontaktowania się z odpowiednimi organami, a w szczególności z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Nasze postanowienie nie wpływa na Pana/Pani prawo do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych ze skargą, bezpośrednio kiedy Pan/Pani domniemywa, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób je naruszamy.

Mamy prawo do naliczenia uzasadnionych opłat za dostarczenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli Pana/Pani żądania są nieuzasadnione,  niewspółmierne, a w szczególności dlatego że są powtarzane. Opłaty nie mogą przewyższyć kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji. W takim przypadku mamy również prawo do odmowy spełnienia Pana/Pani żądania.    

Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

(http://www.uoou.cz).

Nasza firma oraz ewentualne osoby, które przetwarzają dane osobowe mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy Pan/Pani chce skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, można to zrobić za pośrednictwem wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem jakiegokolwiek innego sposobu kontaktu, który został wymieniony w nagłówku podanych warunków.

1.6.         PRAWO DO WZNIESIENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pan/Pani ma prawo do tego, aby w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych. Po zgłoszeniu sprzeciwu Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu biznesowej, marketingowej komunikacji, jak również analizy zachowania użytkowników interfejsu internetowego. W tym wypadku dane będą użyte tylko i wyłącznie do udokumentowania wcześniejszych spraw handlowych lub ewentualnej archiwizacji. 

Google Analytics i pliki cookie

Interfejs internetowy korzysta z usługi Google Analytics, która jest świadczona przez Google, Inc. (nazywanym dalej "Google").

2.1.          Co to jest usługa Google Analytics?

Usługi Google Analytics korzystają z plików cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze każdego użytkownika interfejsu internetowego, tak aby pomagaćw analizie sposobu korzystania z interfejsu. 

Informacje, które zostały wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny ( włącznie z adresem IP) będą przesyłane oraz przechowywane przez Google na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z interfejsu internetowego przez użytkownika, a także tworzenia raportów dotyczących aktywności jego użytkowników. Jest to przeznaczone dla nas oraz dla korzystania z Internetu w ogólnym tego słowa znaczeniu. Google ma prawo do przekazywania tych informacji osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane poprzez przepisy prawa, jak również w momencie, w którym te osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP podmiotu z jakimikolwiek danymi, które ma do dyspozycji. 

Korzystając z interfejsu internetowego Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sobie w taki sposób oraz do takich celów, które zostały określone powyżej. 

2.2.          Czy można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na swoim komputerze?

Istnieje możliwość odmowy używania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku odmowy użycia plików cookie istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji interfejsu internetowego. 

 

Ochrona praw autorskich

Zawartość stron internetowych, które zostały umieszczone w interfejsie internetowym (teksty, zdjęcia, obrazy, loga i inne), w tym oprogramowanie interfejsu internetowego oraz niniejsze warunki są chronione zarówno przez nasze prawo autorskie, jak i może być chronione przez inne prawa pozostałych osób. Zawartości nie wolno zmieniać, kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani wykorzystywać w żadnym celu bez zgody naszej firmy lub właściciela praw autorskich. W szczególności zabroniony jest zarówno bezpłatny, jak i płatny dostęp do zdjęć oraz tekstów, które zostały umieszczone w interfejsie internetowym. 

Nazwy i oznaczenia produktów, towarów, usług, firm i przedsiębiorstw mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

3.1.          Jak będziemy postępować w przypadku naruszenia praw autorskich?

W przypadku nie respektowania opisanego powyżej zakazu będziemy postępować zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb, ustawy o prawie autorskim z późniejszymi zmianami.

Nasza firma, jako posiadacz praw autorskich ma w szczególności prawo do domagania się rezygnacji z naruszania naszych praw autorskich, jak również żądania wycofania nieautoryzowanych kopii chronionej zawartości.

Mamy również prawo do żądania adekwatnego odszkodowania za spowodowane szkody.

 

Pozostałe informacje, które są związane z korzystaniem z interfejsu internetowego. 

4.1.          Uprzejmie informujemy, że kliknięcie niektórych łączy w interfejsie internetowym może spowodować jego opuszczenie, a następnie przekierowanie do stron internetowych osób trzecich.

4.2.          Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które zostały spowodowane przez interwencję osób trzecich w interfejsie internetowym lub w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Podczas korzystania z interfejsu internetowego nie wolno używać urządzeń, oprogramowania, skryptów lub innych operacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie, tj. naruszyć funkcje systemu lub nadmiernie go obciążyć. Nie wolno wykonywać również żadnych działań, które mogłyby pozwolić Panu/Pani lub osobom trzecim na zarówno nieuzasadnione ingerowanie, jak i niewłaściwe korzystanie z oprogramowania lub innych części, które tworzą interfejs internetowy. Nie wolno wykonywać także działań, które pozwoliłyby na korzystanie z interfejsu internetowego, dowolnej jego części, jak i oprogramowania (sprzętu programowego) w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

4.3.          Nie jesteśmy w stanie zagwarantować Panu/Pani nieprzerwanego dostępu do interfejsu internetowego, jego nieszkodliwości i bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za szkody, które zostały spowodowane dostępem oraz korzystaniem z interfejsu internetowego. Do tego zaliczają się również wszelkie ewentualne szkody spowodowane podczas pobierania danych, które zostały opublikowane w interfejsie internetowym, szkody powstałe w wyniki przerwania dostępu, awarie interfejsu internetowego, wirusy komputerowe, a także szkody powstałe w wyniku utraty danych, 

4.4.          W przypadku, w którym podczas korzystania z interfejsu internetowego Pan/Pani popełni jakiekolwiek nielegalne lub nieetyczne postępowanie, mamy prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia możliwości dostępu Pana/Pani do interfejsu internetowego. Jest to również związane z brakiem jakiegokolwiek rodzaju rekompensaty. W takim przypadku to Pan/Pani będzie musiał/a w całości zrekompensować naszej firmie szkody, które zgodnie z tym ustępem wyraźnie powstały na skutek Pana/Pani działań. 

 

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku.