Procedura reklamacyjna

Ta procedura reklamacyjna określa sposób i warunki dokonywania reklamacji produktów, które zostały zakupione w naszej firmie za pośrednictwem sklepu internetowego Fotoksiążki MCL. 

Computer MCL Brno, spol. s r.o., z siedzibą przy ulicy Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

REGON: 25578260,

NIP: CZ25578260,

Firma jest wpisana do rejestru handlowego, który jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Brnie, rozdział C, pozycja 35173

Adres do korespondencji: Computer MCL Brno, spol. s r.o., z siedzibą przy ulicy Brněnská 1113, 664 42, Modřice 

Numer telefonu: + 420 727 865 921

E-mail: info@mcl.cz

  1. 1. Za jakie wady towaru bierzemy odpowiedzialność?

Jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni za zapewnieni zgodności towaru z umową oraz za brak jakichkolwiek wad po jego otrzymaniu. Oznacza to, że towary: 

 mają cechy, które zostały między nami uzgodnione, a które zostały przez nas opisane, lub których można się spodziewać uwzględniając charakter towarów oraz prezentowaną reklamę;

 są w ilości zgodnej z zamówieniem, wymiarach, masie oraz 

 są zgodne z przepisami prawa.

Za wadę produktu nie można uznać różnicy między rzeczywistymi odcieniami kolorów, a odcieniami, które były widoczne na elektronicznych urządzeniach wyświetlających

Jeśli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania produktu, towar uznaje się za wadliwy już w momencie odbioru.

Jesteśmy również odpowiedzialni wobec naszych konsumentów za to, aby wady nie wystąpiły w okresie obowiązującej gwarancji. W przypadku, w którym Pan/Pani nie jest konsumentem (nabywcą), a tylko użytkownikiem towaru, to wtedy nie przysługuje prawo do gwarancji jakości. Artykuł 2 dotyczy tylko konsumentów, którzy towar zamówili, bądź za niego zapłacili.

2. Jaki jest okres gwarancji?

W przypadku dóbr konsumpcyjnych okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące od daty otrzymania towaru, chyba że w serwisie internetowym lub w dołączonych dokumentach został podany dłuższy okres gwarancji.

3. Jakie ma Pan/Pani prawa, które wynikają z wadliwego wykonania?

W przypadku, w którym wada produktu wystąpi w okresie obowiązywania gwarancji, Pan/Pani ma prawo do tego, aby zgodnie z prośbą towar został bezpłatnie oraz bez zbędnej zwłoki przywrócony do stanu odpowiadającego zawartej umowie. Odbyć się to może poprzez: naprawę obecnego towaru lub wyprodukowanie nowego (identycznego) produktu, który będzie wolny od wad. Gdyby taka procedura nie była możliwa Pan/Pani ma prawo do żądania adekwatnego obniżenia ceny lub do odstąpienia od zawartej umowy (tj. można zażądać zwrotu pieniędzy). 

Prawo do odpowiedniej zniżki przysługuje również w przypadku, w którym nie jesteśmy w stanie wytworzyć nowego przedmiotu pozbawionego wad lub jeśli nie zapewnimy naprawy w odpowiednim terminie lub zorganizowanie naprawy wiązałoby się z wystąpieniem utrudnień. 

Pan/Pani nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ani do żądania produkcji nowej rzeczy, jeśli nie jest możliwe zwrócenie towaru w takim stanie, w jakim się go otrzymało (z wyjątkiem przepisów które zostały określone w przepisach §2110 Kodeksu cywilnego. 

4. Kiedy nie można skorzystać z prawa wynikającego z wadliwego wykonania?

Prawo wynikające z wadliwego wykonania nie obowiązuje w przypadku:

 usterka była znana jeszcze przed przyjęciem towaru;

 wada została spowodowana przez użytkownika;

 skończył się okres obowiązywania gwarancji.

Gwarancja oraz roszczenia z tytułu wad nie dotyczą również:

 zużycia towarów spowodowanego ich użytkowaniem;

 wad spowodowanych niewłaściwy użytkowaniem towaru, nieprzestrzeganiem instrukcji, niewłaściwą konserwacją, lub niewłaściwym przechowywaniem.

Nie ponosimy także odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkody związane z towarem i majątkiem, które były spowodowane nieprawidłowym stosowaniem, niewłaściwym użytkowaniem towarów lub niedbalstwem.

Prosimy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za wady towaru, które są spowodowane wyłącznie tym, że dane elektroniczne przesłane podczas zamówienia nie były kompletne. Ta sama zasada tyczy się wprowadzenia ich w niewłaściwym formacie.

5. Jak postępować podczas reklamacji?

Reklamację należy zgłosić do naszej firmy bez zbędnej zwłoki od momentu wykrycia wady towaru. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

 poprzez kontakt i przesłanie skargi za pośrednictwem naszego adresu e-mail: info@mcl.cz, która będzie zawierać załączone zdjęcie reklamacji.

 dostarczenie reklamowanego towaru (w sposób inny niż za pobraniem, którego nie akceptujemy) na nasz adres kontaktowy (lub na adres osoby, która została wyznaczona jako przewoźnik) do dowolnego naszego zakładu, jak również bezpośrednio na adres naszej siedziby.

Podczas wysyłania towaru prosimy o zapakowanie go w odpowiednie pudełko, tak aby nie uległ uszkodzeniu, czy zniszczeniu. 

Prosimy o dołączenie do towaru dokumentu świadczącego o jego wyprodukowaniu lub dokumentu poświadczającego o dokonanej transakcji – jeśli została wydana faktura. Można również przedstawić inny dokument, który potwierdzi produkcję towaru. Prosimy również o załączenie opisu wady z wnioskiem zawierającym propozycję rozwiązania reklamacji. Uprzejmie informujemy, że nie przedstawienie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów nie jest warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Momentem nadania biegu reklamacji jest ten, w którym firma została powiadomiona o wystąpieniu wady i skorzystała z prawa do odpowiedzialności za wady rzeczy, która została sprzedana.

Dostarczone reklamacje obsługujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. O nadaniu biegu roszczeniu oraz jego rozstrzygnięciu zostanie Pan/Pani powiadomiony/a w pisemnej formie.

W przypadku otrzymania spornej reklamacji uprzejmie informujemy, że decydujemy o jej przyjęciu w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia skargi.

Niniejsza procedura reklamacyjna obowiązuje od 1 czerwca 2015 r.