Ogólne warunki handlowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej warunkami sprzedaży) wynikają z umów, które są zawierane za pośrednictwem sklepu on-line Fotoknihy Mcl znajdującego się w interfejsie internetowym www.fotoknihy-mcl.cz (zwanego dalej „interfejsem internetowym”, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dróg pomiędzy

naszą firmą

Computer MCL Brno, spol. s r.o.,
z siedzibą przy ulicy Brněnská 1113, 664 42, Modřice,
REGON: 25578260, NIP: CZ25578260,
Firma jest wpisana do rejestru handlowego, który jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Brnie, rozdział C, pozycja 35173

Adres do korespondencji:
Computer MCL Brno, spol. s r.o.,
Brněnská 1113, 664 42, Modřice
Numer telefonu: +420 727 865 921
e-mail: info@mcl.cz

jako wykonawcą

a Panem/Panią
jako zamawiającym

1. Przepisy wstępne

 • Na mocy tej umowy jesteśmy zobowiązani do wykonania oraz dostarczenia towarów, które zostały podane w zamówieniu, a Klient ma obowiązek przyjęcia towaru osobiście lub od przewoźnika) oraz zapłaty ceny, która została podana przy zamówieniu. Cena produkcji i dostawy towarów (nazywana dalej „ceną”) obejmuje również koszty, które są związane z dostawą towaru, jak również wszelkie inne opłaty związane z wyborem metody płatności. Wysokość tych nakładów zostanie Panu/Pani zawsze przekazana przed wiążącym wysłaniem zamówienia.

  Pan/Pani nabywa prawo do własności towaru po zapłaceniu całej ceny, ale nie wcześniej niż przed jego odebraniem .

  1.1. Jakie towary można u nas zamówić?

  Towarami, które są przez nas produkowane są fotoksiążki, kalendarze, a także towary o podobnej specyfikacji, które zostały bardziej szczegółowo opisane w interfejsie internetowym. Ich wygląd oraz treść jest tworzona na podstawie wybranych przez Pana/Panią zdjęć przesyłanych za pośrednictwem programu „MCLab”, który jest dostępny interfejsie internetowym.

 • 1.2. Co obejmuje umowa?

  Umową można nazwać jakąkolwiek umowę, która została tu zawarta i która jest zgodna z niniejszymi warunkami. Dotyczy to głównie umowy o dzieło lub umowy sprzedaży

 • 1.3. Czy umowa jest umową konsumencką?

  O umowie konsumenckiej można mówić tylko w przypadku, w którym Pan/Pani jest konsumentem. Dotyczy to sytuacji, kiedy Pan/Pani jest osobą fizyczną i kupuje towary. Ich zakup musi odbywać się poza działalnością gospodarczą lub samodzielnego wykonywania zawodu. W przeciwnym wypadku nie będzie to umowa konsumencka, a Pan/Pani nie zostanie objęta ochroną konsumenta na mocy przepisów prawa oraz niniejszych warunków w ramach i zakresie działalności firmy lub samodzielnego wykonywani zawodu.

 • 1.4. Jakie prawa szczególnie przysługują konsumentowi?

  Jako konsument ma Pan/Pani prawo przede wszystkim do:

  • korzystania z gwarancji na nieużywane towary konsumpcyjne przez okres, który wynosi 24 miesiące (stosowanie gwarancji jest uregulowane poprzez Procedurę Reklamacyjną);

  • otrzymywania informacji przed zawarciem umowy (są one zawarte w niniejszych warunkach lub w interfejsie internetowym) .

 • 1.5. Co reguluje nasz stosunek prawny?

  Nasz stosunek prawny regulują następujące dokumenty:

  • niniejsze warunki, które określają oraz precyzują nasze wzajemne prawa i obowiązki;

  • procedura reklamacyjna, zgodnie z którą będzie postępować podczas reklamacji towaru;

  • warunki korzystania z interfejsu internetowego, które regulują rejestrację w interfejsie internetowym, ochronę Pana/Pani danych osobowych, ochronę zawartości interfejsu internetowego, a także niektóre inne stosunki związane z korzystaniem z interfejsu internetowego ;

  • warunki oraz instrukcje, które zostały podane w interfejsie internetowym, szczególnie podczas zawierania umowy;

  • zamówienie oraz jego przyjęcie przez naszą firmę oraz dokumenty w sprawach, które nie zostały uregulowane następującymi przepisami:

  • ustawa nr 89/2012 Sb, Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (nazywanym dalej „Kodeksem cywilnym”);

  • ustawa nr. 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta z późniejszymi zmianami (tylko w przypadku, w którym Pan/Pani jest konsumentem).

   W przypadku, w którym Pana/Pani miejsce zamieszkania lub siedziba znajdują się poza terytorium Republiki Czeskiej lub jeśli nasz stosunek prawny podlega innym zapisom prawa międzynarodowego Pan/Pani potwierdza, że nasze wzajemne stosunki podlegają prawu czeskiemu. Jeśli Pan/Pani jest konsumentem, a porządek prawny państwa, w którym mieści się Pana/Pani miejsce zamieszkania zapewnia większą ochronę konsumentów niż czeski system prawny, to zgodnie ze stosunkami prawnymi zostanie zapewniony wyższy poziom ochrony .

 • 1.6. W jaki sposób Pan/Pani zgadza się z warunkami?

  Zgodzić można się poprzez wysłanie zamówienia, a także potwierdzając w programie Album Maker, że Pan/Pani przeczytał oraz zaakceptował podane warunki.

  Brzmienie treści warunków handlowych możemy zmienić lub dokonać ich uzupełnienia. Pana/Pani prawa oraz obowiązki są zawsze regulowane tym brzmieniem warunków handlowych, które obowiązują.

2. UMOWA

 • 2.1. Jak zawarta zostaje umowa?

  Do zawarcia umowy konieczne jest odesłanie zamówienia, tak aby doszło do jego przyjęcia przez naszą firmę

 • 2.2. Jak złożyć zamówienie?

  Zamówienie można zawsze złożyć za pośrednictwem programu MCLab (nazywanym dalej aplikacją), który jest dostępny w interfejsie internetowym.

  Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje, które są wymagane w aplikacji, szczególnie dokładne oznaczenie zamawianego towaru (ewentualnie numeryczne jego oznaczenie), ilość sztuk, wybraną metodę płatności i transportu, a także Pana/Pani dane kontaktowe (dostawa i ewentualna faktura).

  Przed wiążącym wysłanie zamówienia Pan/Pani zostanie poinformowany/a o ostatecznej cenie (w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz metody płatności) za pomocą podsumowania zamówienia. Zalecamy sprawdzenie rodzaju i ilości zamawianego towaru, adresu e-mail oraz adresu dostawy. W ramach podsumowania ma Pan/Pani ostatnią możliwość zmiany wprowadzonych danych.

  W celu złożenia wiążącego zamówienia należy kliknąć przycisk „ Kliknij tutaj i wprowadź tekst”. Dane, które zostały podane w wiążącym zamówieniu uważamy za poprawne oraz kompletne. W przypadku jakiejkolwiek zmiany prosimy o niezwłoczną informację przy użyciu kontaktu telefonicznego lub e-mail.

  Pan/Pani zostanie poinformowana o otrzymaniu przez nas zamówienia. Informacje (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia są wysłane automatycznie i nie są zarazem potwierdzeniem przyjęcia przez nas zamówienia, chyba, że w potwierdzeniu zostało to wyraźnie zaznaczone..

  W przypadku, w którym będziemy mieć jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autentyczności oraz powagi zamówienia możemy kontaktować się z Panem/Panią w celu jego weryfikacji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia, które nie zostało zweryfikowane. Takie zamówienie jest następnie postrzegane, jako takie, które nigdy nie zostało złożone.

  Uprzejmie prosimy, aby pamiętać, że mamy prawo do odrzucenia zamówienia, nawet jeśli zawiera ono materiał graficzny, który:

  • jest z charakteru pornografią lub pornografią dziecięcą;

  • przedstawia przemoc wobec ludzi lub zwierząt;

  • lub który jakimkolwiek innym sposobem narusza obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej lub dobre obyczaje..

 • 2.3. W jakim momencie dokonuje się zawarcia umowy?

  Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania od naszej firmy potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Omawiane potwierdzenie zostanie wysłane do Pana/Pani bezpośrednio na adres mailowy, który został podany w zamówieniu. W przypadku, w którym nie doszłoby do przyjęcia zamówienia zawarcie umowy następuje w chwili zapłaty pełnej kwoty zamówienia lub w momencie przyjęcia przez Pana/Panią zamówienia ( w zależności od tego co nastąpi wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może stanowić jedną z części informacji o otrzymaniu zamówienia, zgodnie z artykułem 2.2 niniejszych warunków ( o ile zostało to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu) lub może nastąpić w osobnej wersji wysyłanej po tamtym potwierdzeniu.

  Informacje o poszczególnych krokach technicznych, które prowadzą do zawarcia umowy są dostępne w interfejsie internetowym.

 • 2.4. Czy istnieje możliwość anulacji zamówienia, które już zostało wysłane?

 • Istnieje możliwość dokonania ablucji zamówienia, które nie zostało jeszcze przez nas zaakceptowane (tj. kiedy Pan/Pani nie otrzymał od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków). Anulacji można dokonać zarówno telefonicznie, jak i poprzez e-mail. Wszystkie przyjęte przez nas zamówienia są wiążące, więc każda późniejsza rezygnacja z zamówienia musi być uzgodniona z naszą firmą. Jeśli zamówienie na towary, w przypadku których nie jest możliwe odstąpienie od umowy zostanie w ten sposób anulowane, to mamy prawo do zwrotu nakładów, które już ponieśliśmy na podstawie zawartej umowy.

 • 2.5. Czy cena, która została podana zarówno a interfejsie internetowym, jak i w aplikacji może ulec zmianie?

  Ceny prezentowanych towarów, ceny za pakowanie oraz transport i dostawę zachowują swoją ważność prze okres, kiedy są wyświetlane w interfejsie internetowym oraz w aplikacji, Wszystkie ewentualne rabaty nie mogą być wzajemnie łączone, chyba że zostało to podane inaczej w interfejsie internetowym.

  W przypadku, gdy z naszej strony doszło do błędu technicznego podczas podawania ceny towarów w interfejsie internetowym lub w aplikacji, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Panu/Pani zamówienia po tej błędnej cenie. Następuje to nawet wtedy, kiedy Pan/Pani otrzymał/a potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

  W przypadku, gdy podana cena za towary w interfejsie internetowym lub podczas dokonywania zamówienia w aplikacji nie jest już aktualna, to od razu powiadomimy Pana/Panią o tym fakcie. Jeśli jeszcze nie doszło do przyjęcia Pana/Pani zamówienia to nie mamy obowiązku zawarcia umowy.

  Na wysłanie zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, do której doszło w okresie pomiędzy wysłaniem zamówienia , a jego przyjęciem przez naszą firmę – zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków.

 • 2.6. Czy istnieje możliwość uzyskania umowy w formie pisemnej?

  Umowa nie jest zawierana w formie pisemnej z podpisami każdej ze stron. Umowę tworzą te warunki handlowe, Pana/Pani zamówienie oraz jego przyjęcie z naszej strony. Cała umowa jest do Pana/Pani wysyłana na podany e-mail lub na wyraźne Pana/Pani żądanie wydrukowana i wysłana pocztą. W momencie wysłania dokumentu pocztą tradycyjną możemy zażądać od Pana/Pani pokrycia poczynionych nakładów.

 • 2.7. Co następuje w przypadku, gdy jest coś niezrozumiałego w umowie?

  W przypadku, gdy Pan/Pani ma pytania dotyczące warunków sprzedaży lub samej umowy zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z przyjemnością udzielimy Panu/Pani wszystkich niezbędnych informacji .

 • 2.8. W jakim języku można zawrzeć umowę?

  Z zasady umowa może zostać zawarta w języku czeskim, chyba że zostanie wyraźnie uzgodniony inny język.

 • 2.9. Czy umowa jest gdzieś przechowywana?

  Umowa (w tym niniejsze warunki) jest przez nas archiwizowana w formie elektronicznej.

  Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, niemniej zostanie wysłana Panu/Pani na żądanie.

3. Warunki i zasady płatności

 • 3.1. Jakie metody płatności są przez nas akceptowane?

  Cenę zakupu można uregulować w następujący sposób:

  - gotówką przy wysyłce towarów za pobraniem lub podczas odbioru osobistego;

  - bezgotówkowo przez wysłaniem towaru czyli przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje zostaną przekazane w potwierdzeniu zamówienia);

  - gotówką w miejscach odbioru firmy Zasilkovna.cz (Przesyłkownia.pl)

  Wszelkie inne metody płatności są podane w interfejsie internetowym.

  Niektóre metody płatności (szczególnie te za pobraniem) mogą być związane z dodatkowymi opłatami. Zostały one wymienione w interfejsie internetowym. W zamówieniu zawsze znajdzie się ostateczna cena wraz opłatami związanymi z wybraną metodą płatności.

 • 3.2. Kiedy następuje rozliczenie?

  W przypadku płatności gotówką cena jest rozliczona od razu przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cenę należy uregulować przed otrzymaniem towaru - do 5 dni od momentu przyjęcia zamówienia, zgodnie z artykułem 2.3 niniejszych warunków. Pani/Pana obowiązek zapłaty za zamówiony towar zostaje spełniony w przypadku płatności bezgotówkowych dopiero wtedy, kiedy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na naszym rachunku bankowym.

 • 3.3. W jakiej walucie można zapłacić za towar?

  Płatność za towar jest możliwa w czeskich koronach(Kč).

 • 3.4. Kiedy możemy poprosić o wpłatę zaliczki lub o uregulowanie całej ceny z góry?


  Możemy zażądać wpłaty zaliczki szczególnie w przypadku zamówień na łączną kwotę powyżej 5000 Kč.

  Ponadto mamy prawo do zażądania zapłacenia przez Panią/Pana pełnej kwoty zamówienia przed jego odesłaniem lub przekazaniem (§ 2119 ustęp 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania).

4. Warunki dostawy

 • 4.1. Jak wysyłamy zamówione towary?

  Metody za pomocą których są dostarcza towary zostały wymieone w interfejsie internetowym. Pan/Pani może wybrać konkretny sposób odstawy towarów podczas dokonywania zamówienia. W przypadku, w którym nie zostanie on określony, jego wybór zostaje scedowany na naszą firmę.

 • 4.2. Jakie są koszty dostawy towarów?

  Koszt dostawy towarów zawsze zależą od wielkości, charakteru zamówionego towaru oraz cennika wybranego

  przewoźnika. Aktualne koszty transportu są wymienione w interfejsie internetowym.

  Ostateczna cena zostanie zawsze podana w zamówieniu, które będzie zawierać również koszt wybranego środka transportu.

 • 4.3. Kiedy towar zostanie dostarczony?

  Czas dostawy towaru zawsze zależy od jego charakteru (w szczególności od zakresu zamówionego

  towaru lub złożoności procesu jego wytwarzania) i wybranego zarówno sposobu transportu, jak i metody płatności.

  Wyprodukowane towary przekazujemy jak najszybciej przewoźnikowi. O dokładnej dacie będziemy Pana/Panią informować.

  Uprzejmie informujemy, że nie mamy wpływu na czas doręczenia towaru przez zewnętrznego przewoźnika. Wszelkie reklamacje, które są związane z opóźnieniami w dostarczaniu towarów należy rozwiązywać bezpośrednio z przewoźnikiem.

  Dostawa towarów zgodnie z niniejszymi warunkami oznacza moment, w którym towar został do Pani/Pana dostarczony. Jeśli w nieuzasadniony sposób Pan/Pani odmówi przyjęcia towaru, to fakt ten nie jest uważany za naruszenie obowiązku dostawy towaru, ani za odstąpienie z Pana/Pani strony od umowy.

 • 4.4. Jak postępować podczas odbioru towaru?

  Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone. Jeśli Pan/Pani znajdzie jakieś braki, to o tym fakcie należy poinformować zarówno nas, jak i przewoźnika. W przypadku, gdy Pan/Pani odmówi przyjęcia towaru ze względu na jego uszkodzenie, nie będzie to uznawane jako nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru.

  Podpisując dokument dostawy (lub inny podobny dokument) Pan/Pani potwierdza, że opakowanie przesyłki nie zostało w jakikolwiek sposób naruszone. Ewentualne reklamacje z tytułu naruszenia opakowania przesyłki po podpisaniu potwierdzenia nie są już możliwe.

  W chwili przyjęcia towaru (lub w chwili, gdy powinno do niego dojść, ale Pan/Pani nie zrobił/a tego naruszając umowę), to na Panią/Pana przechodzi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie towaru.

 • 4.5. Co się stanie, jeśli towar nie zostanie przyjęty?

  Jeśli z przyczyn występujących po Pana/Pani stronie dojdzie do wielokrotnego dostarczenia towaru lub w sposób inny niż

  uzgodniony, to Pan/Pani będzie zobowiązany/a do zapłaty jakichkolwiek kosztów, które są związane z taką dostawą

  W przypadku, gdy towar nie zostanie przyjęty bez wyraźnego powodu, mamy prawo do żądania zawrotu kosztów, które są związane z dostawą towarów, ich magazynowaniem, a także z innymi kosztami, które są ponoszone za odmowę przyjęcia towaru. Koszty nie przekroczą 10 Kč za każdy dzień ich przechowywania. Koszty magazynowania towaru może osiągnąć maksymalnie kwotę 500 Kč lub kwotę zakupu, jeśli poczynione nakłady będą niższe niż 500 Kč.

  Ponadto w takim przypadku mamy prawo do odstąpienia od umowy..

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

 • Zgodnie z postanowieniem § 1829 Kodeksu cywilnego każdy konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku umowy kupna termin wynosi 14 dni od daty dostawy towaru.

 • 5.1. Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy, zanim fizycznie otrzyma się towar?

  Jeśli Pan/Pani odstąpi od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, których wykonanie rozpoczęliśmy na podstawie Pana/Pani żądania przed upływem terminu od odstąpienia od umowy, nie ma Pan/Pani prawa zgodnie z ustanowieniem § 1837 podpunkt a) Kodeksu cywilnego prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażając zgodę na świadczenie usług przed upływem okresu od odstąpienia do umowy Pan/Pani potwierdza zaznajomienie się z tą konsekwencją.

 • 5.2. Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy po otrzymaniu towaru?

  Uprzejmie informujemy, że wytwarzane towary mają charakter towarów spersonalizowanych (niestandardowych)

  zgodnie z życzeniem konsumenta lub osoby, dla której towar jest przeznaczony. Odstąpienie od umowy w ustawowym terminie 14 dni od

  otrzymania towaru nie jest zgodnie z ustanowieniem § 1837 podpunkt. d) Kodeksu cywilnego możliwe.

 • 5.3. Jak postępować w przypadku odstąpienia od umowy?

  Zachęcamy do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem e-mail lub bezpośrednio na adres do korespondencji. Do wystosowania takiego oświadczenia z pewnością posłuży wzór przykładowego formularza. Niezwłocznie potwierdzimy Panu/Pani otrzymanie oświadczenia.

  Odstąpienie od umowy rozwiązuje zawartą umowę.

  Pan/Pani jest zobowiązany/a do zwrotu towaru naszej firmie w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Prosimy o przesłanie towaru na nasz adres do korespondencji, do jakiegokolwiek zakładu lub na adres naszej siedziby. Prosimy o nie wysyłanie towarów za pobraniem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia tak wysłanego towaru.

  Wszystkie otrzymane środki jesteśmy zobowiązani do zwrotu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia umowy. Uprzejmie informujemy, że nie mamy obowiązku zwrotu środków przed otrzymaniem zwróconego towaru do nas lub nawet po otrzymaniu dowodu, że taka wysyłka nastąpiła.

  Oprócz ceny zakupu Pan/Pani ma prawo również do otrzymania zwrotu środków za koszt dostawy towaru. W przypadku wyboru z naszej oferty innego niż najtańszy sposób dostawy, zobowiązujemy się do zwrotu kosztów, które odpowiadają cenie najtańszego sposobu dostawy, Koszty, które są związane z wysyłką zwracanego towaru na nasz adres leżą po stronie użytkownika nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe zwrócenie ich ze względu na ich charakter tradycyjną pocztą.

  Wysyłając towar prosimy o zapakowanie go w odpowiednie pudełko, tak aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Za towary, które podczas transportu uległy znacznemu zniszczeniu lub uszkodzeniu z powodu złego zabezpieczenia (np.: nieodpowiednie pudełko) nie przysługuje zwrot ceny zakupu oraz poczynionych nakładów za ich dostawę (lub jego część, która odpowiada za poniesioną szkodę).

  Jeśli stwierdzimy, że zwracane przez Pana/Panią towary są uszkodzone, zużyte, zabrudzone lub częściowo zużyte, to mamy prawo do żądania od Pani/Pana odszkodowania. Prawo do dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody może być jednostronnie zaliczony przeciw Pana/Pani prawu do zwrotu ceny zakupu i kosztów związanych z dostawą towaru. Upraszczając kwota pomniejszona o szkodę zostanie Panu/Pani zwrócona.

6. Prawa związane z wadliwym wykonaniem

 • Pana/Pani prawa z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2158 do 2174 Kodeksu cywilnego).

  Podczas stosowania praw z tytułu wadliwego wykonania postępujemy zawsze zgodnie z naszymi Procedurami Reklamacyjnymi. Zachęcamy, aby przed wysłaniem reklamacji wnikliwie zapoznać się z obowiązującą Procedurą Reklamacji, tak aby skarga mogła być rozpatrzona tak szybko jak do możliwe oraz w pełni satysfakcjonując naszego konsumenta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.1. Jakie posiadamy uprawnienia do wykonywania naszej działalności i kto jest odpowiedzialny za kontrolę naszej firmy?

  Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży naszych towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Nasza działalność zgodnie z zasadą nie podlega już żadnemu innemu zezwoleniu.

  Kontrole działalności w ramach kompetencji są prowadzone przez odpowiedni Urząd ds. działalności gospodarczych (živnostenský úřad). Kontrolę zgodności przepisów prawa z wymaganiami technicznymi, jakimi są objęte towary oraz ich bezpieczeństwo prowadzi Czeski Urząd Inspekcji Handlowej. Ta inspekcja prowadzi również kontrolę zgodność przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumenta. Prawa konsumentów są również chronione przez ich grupy interesów i inne podmioty.

 • 7.2. Jak rozwiązujemy skargi?

  Ewentualne reklamacje są przez nas rozwiązywane za pośrednictwem naszego e-mailu kontaktowego. Pan/Pani ma prawo do skontaktowania się z podmiotami, które zostały wymienione w artykule 7.1. W stosunku do naszych klientów nie jesteśmy związani, ani nie przestrzegamy żadnych kodeksów postępowania.

 • 7.3. Co jeszcze należy wiedzieć?

  Podczas zawierania umowy wykorzystywane są zasoby porozumiewania się na odległość (w szczególności sieć internetowa). Koszty, które powstały w wyniku samodzielnego korzystania z zasobów porozumiewania się na odległość (zwłaszcza koszty połączenia internetowego lub telefonicznego) Pan/Pani reguluje we własnym zakresie. Koszty te nie różnią się od aktualnej stawki.

  O ile nie zostało uzgodnione inaczej jakakolwiek korespondencja między Panem/Panią, a naszą firmą, która dotyczy umowy odbywa się w formie pisemnej, może zostać wysłana za pomocą wiadomości e-mail, listem poleconym lub poprzez osobiste doręczenie. Z naszej strony korespondencję będziemy dostarczać na adres e-mail, który został podany w zamówieniu lub widnieje na Pana/Pani koncie.

  W przypadku, w którym niektóre postanowienia tych warunków handlowych są (lub staną się) nieważne, nieskuteczne lub nie mają zastosowania (albo takimi się staną) zastosowanie będą miały takie postanowienia, które w swej myśli będą jak najbardziej przypominać te nieważne, nieskuteczne lub nie mające zastosowania postanowienia. Nieważność, nieskuteczność lub brak możliwość zastosowania jednego z postanowień nie ma wpływu na zastosowanie oraz ważność pozostałych warunków. Umowę (włącznie z niniejszymi warunkami handlowymi) można zmieniać lub uzupełniać tylko w formie pisemnej .

  Prosimy pamiętać, że jeśli materiał zdjęciowy, który został dostarczony do stworzenia fotoksiążki, kalendarza lub podobnego produktu narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób, to Pan/Pani ponosi odpowiedzialność i konsekwencje naruszenia tych praw.

Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1 czerwca 2015 roku.